Ογκοπλαστικές Τεχνικές2018-03-21T18:57:11+00:00

Project Description

Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή ως «oncoplastic surgery», όρος που προέρχεται από τα ελληνικά. Η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, και στοχεύει στο να ανασχηματιστεί ή να ανακατασκευαστεί ο υπολειπόμενος μαστός μετά την ενδεδειγμένη αφαίρεση του όγκου. Περιλαμβάνει επίσης, και την διόρθωση του υγιούς μαστού για να επιτευχθεί συμμετρία μεταξύ των δύο μαστών. Αποτελεί μια αρκετά ελκυστική προσέγγιση για τις γυναίκες, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες όχι μόνο με τη διάγνωση και τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή τους ο καρκίνος, αλλά και με τις επιπτώσεις της μετεγχειρητικής δυσμορφίας. Σήμερα, η χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, που συμπληρώνεται από άλλες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία, οι ακτινοβολίες και η ορμονοθεραπεία.

Οι αρχές της ογκοπλαστικής χειρουργικής στηρίζονται στην πρόκληση της ελάχιστης δυνατής ουλής και στην αναδιαμόρφωση των μαστών με ιδεώδες μέγεθος και σχήμα. Περιλαμβάνει σχολαστικό προεγχειρητικό σχεδιασμό, που αποτελεί ευθύνη μιας διεπιστημονικής ομάδας, και ένα χειρουργικό πλάνο που θα οδηγήσει στην ιδανική αντιμετώπιση του καρκίνου και στο καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία, προκειμένου να συρρικνωθεί προεγχειρητικά ο όγκος.

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Η χρήση της συντηρητικής χειρουργικής επέμβασης για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι σταθερά αυξημένη. Παρ’ ότι είναι προτιμότερη σε σχέση με τη μαστεκτομή, μελέτες δείχνουν ότι έως και στο 40% των ασθενών προκαλεί δυσμορφία, για τη διόρθωση της οποίας απαιτείται νέα επέμβαση από πλαστικό χειρουργό. Είναι πλέον αποδεκτό, ότι αυτές οι δυσμορφίες αντιμετωπίζονται καλύτερα κατά τη διάρκεια της αρχικής χειρουργικής επέμβασης, που διενεργείται για την εξαίρεση του καρκίνου του μαστού. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί μια δυσμορφία κυρίως μετά από ακτινοθεραπείες και γιατί τα αποτελέσματα της δεύτερης, διορθωτικής επέμβασης δεν είναι συχνά τόσο καλά.

Η συντηρητική χειρουργική επέμβαση μαστού στοχεύει στην εξαίρεση ολόκληρης της καρκινικής μάζας, περιστοιχισμένης από ένα σαφές όριο υγιούς ιστού. Όσο μεγαλύτερο είναι το τελευταίο, τόσο μικρότερη καθίσταται η πιθανότητα τοπικών υποτροπών. Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα που θα αφαιρεθεί, τόσο πτωχότερο θα είναι το κοσμητικό αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης. Υπάρχει δίλημμα, ανάμεσα στην τάση για αφαίρεση μιας μεγάλης ποσότητας υγειούς ιστού προκειμένου να ελεγχθεί καλύτερα ο καρκίνος, και στην τάση να μην αφαιρεθεί μεγάλο μέρος μαζικού αδένα, για την αποφυγή δυσμορφίας και ασυμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών. Η σχέση της καρκινικής μάζας και του μεγέθους του στήθους, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ενός καλού αισθητικού αποτελέσματος.

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να καθορίσει το αισθητικό αποτέλεσμα είναι η θέση του καρκίνου μέσα στο μαστό. Όταν ο όγκος βρίσκεται στο κέντρο, στο κατώτερο ή έσω τμήμα του στήθους, το 50% των ασθενών έχει ένα απαράδεκτο αισθητικό αποτέλεσμα μετά από συντηρητική χειρουργική επέμβαση. Αυτό οφείλεται στην ενδεχόμενη δημιουργία κοίλης επιφάνειας, σε ζάρωμα του δέρματος, σε πτωχή ουλοποίηση της συρραφής, σε μετατόπιση της θηλής, και σε απώλεια της συμμετρίας σε σχέση με τον άλλο μαστό.

Μελέτες έχουν δείξει ότι μία από τις αιτίες ενός κακού αισθητικού αποτελέσματος μετά από ευρεία τοπική εξαίρεση είναι η ανεπαρκής αναδιαμόρφωση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η κοιλότητα που δημιουργείται από την αφαίρεση του όγκου, αρχικά, μπορεί να καλυφθεί από αιμάτωμα ή ύγρωμα, οδηγώντας βραχυπρόθεσμα σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Με το πέρασμα, όμως, του χρόνου και την απορρόφηση των υγρών, εμφανίζονται οι μείζονες δυσμορφίες. Τα αποτελέσματα γίνονται ακόμα χειρότερα με την μετεγχειρητική ακτινοβόληση που χρησιμοποιείται ως ρουτίνα μετά την αφαίρεση ενός ευμεγέθους, επιθετικού όγκου.

Διάφορες τεχνικές ογκοπλαστικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελαττωθούν οι δυσμορφίες της εκτομής και συγκεκριμένα:

• Η μετακίνηση γειτνιάζοντος κρημνού (ιστικό μόσχευμα) εντός του ελλείμματος. (Simple Volume Displacement)

• Τεχνικές πλαστικής χειρουργικής για μειωτική μαστών, προκειμένου να ανακατασκευαστεί ολόκληρος ο μαστός μετά την εκτομή. (μαστοπλαστική)

• Την μεταφορά ιστού από άλλη θέση για την κάλυψη του ελλείμματος (πχ. κρημνός του πλατέως ραχιαίου μυός).

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΟΣ ΚΡΗΜΝΟΥ

Απλή μετακίνηση κρημνού (Simple Volume Displacement)

Το καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν η επανορθωτική αποκατάσταση του μαστού λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ευρεία τοπική εξαίρεση κατά τη διάρκεια του ιδίου χειρουργείου. Η απλή επαναδιευθέτιση γίνεται μέσω της μετατόπισης γειτονικού εναπομείναντος μαζικού ιστού, αφού αφαιρεθεί κάποια ποσότητα γειτονικού δέρματος και μαζικού αδένα από το θωρακικό τοίχωμα. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος μετατόπισης της θηλής, κάτι το οποίο είναι σύνηθες, διενεργείται εκτομή πέριξ της θηλαίας άλω. Ορισμένες φορές είναι αναγκαία η διενέργεια και άλλων τεχνικών προκειμένου η θηλαία άλω να μην μετατοπιστεί προς την ουλή.

Μαστοπλαστική μέσω μειωτικής πλαστικής μαστού. (Mammoplasty volume Displacement)

Όταν οι τεχνικές της απλής μετατόπισης ιστού δεν επαρκούν, είναι δυνατόν σε στήθος μεγαλυτέρων διαστάσεων, να διενεργηθεί μειωτική πλαστική μαστού. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε τεχνικές πλαστικής χειρουργικής προκειμένου να ανασχηματιστεί το στήθος αμέσως μετά την αφαίρεση του καρκίνου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μικρότερων διαστάσεων, φυσιολογικό στήθος. Συχνά απαιτείται και χειρουργική επέμβαση στον έτερο μαστό προκειμένου να επιτευχθεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Οι προαναφερθείσες τεχνικές μετακίνησης κρημνού είναι κατάλληλες μόνο εάν υπάρχει αρκετός υπολειπόμενος υγιής μαστός που να επιτρέπει την αναδιαμόρφωση και εάν η ασθενής επιθυμεί την επιπλέον επέμβαση στον άλλο μαστό.

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ (VOLUME REPLACEMENT)

Στην περίπτωση που η ποσότητα του υπολειπόμενου ιστού είναι ανεπαρκής για την αναδιαμόρφωση του μαστού μετά την αφαίρεση της καρκινικής μάζας υπάρχει η εναλλακτική της μεταφοράς ιστού εντός του ελλείμματος. Ο ιστός μπορεί να είναι είτε ένας τοπικός κρημνός ή μπορεί να προέρχεται από μακρινή δότρια περιοχή π.χ. τον πλατύ ραχιαίο μυ.

Ο κρημνός του πλατέως ραχιαίου περιλαμβάνει μυ, δέρμα και λίπος σε διάφορες αναλογίες, ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να αποκατασταθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μικρά ελλείμματα που προκύπτουν από εκτεταμένη τοπική εξαίρεση ή για την αποκατάσταση ολόκληρου του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Οι τεχνικές αποκατάστασης με χρήση μη γειτνιαζόντων κρημνών απευθύνονται περισσότερο σε γυναίκες, οι οποίες δεν επιθυμούν επέμβαση και στον έτερο μαστό. Βεβαίως, πρέπει να ενημερωθούν για την ουλή στη δότρια περιοχή, καθώς επίσης για το γεγονός ότι, στην περίπτωση που μελλοντικά θα χρειαστούν ριζική μαστεκτομή, πλήρης αποκατάσταση αποκλειστικά με αυτόλογο ιστό από τον πλατύ ραχιαίο θα είναι αδύνατη.

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

Η μαστεκτομή προτείνεται στις περιπτώσεις που η νόσος είναι προχωρημένη, πολυεστιακή (περισσότεροι από έναν όγκοι), το μέγεθος του καρκίνου είναι μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος του μαστού ή υπάρχει υπολειπόμενος όγκος μετά από ευρεία τοπική εξαίρεση. Ορισμένες γυναίκες προτιμούν ευθύς εξαρχής την μαστεκτομή, προκειμένου να ελαττώσουν την πιθανότητα υπολειπόμενης νόσου ή για να αποφύγουν την ακτινοβόληση του εναπομείναντος μαστού.

Όταν η μαστεκτομή κρίνεται αναγκαία πρέπει να προσφέρονται στην πάσχουσα όλες οι τεχνικές επανορθωτικής αποκατάστασης είτε άμεσα, ή μετά το πέρας των επικουρικών θεραπειών. Μελέτες αναδεικνύουν ότι το 50% των γυναικών επιθυμεί την επανορθωτική αποκατάσταση του στήθους μετά τη μαστεκτομή.

Η άμεση επανορθωτική αποκατάσταση συχνά επιτρέπει την αφαίρεση μικρότερης ποσότητας δέρματος, μικρότερη απώλεια της αισθητικότητας των νεύρων και πρόκληση μικρότερων ουλών.

Οι γυναίκες προτιμούν την άμεση επανορθωτική επέμβαση γιατί τις διευκολύνει στην αντιμετώπιση της φυσικής αλλαγής και του συναισθηματικού αντίκτυπου που έχει η απώλεια ενός μαστού. Με την άμεση αποκατάσταση αποφεύγεται μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση που συνοδεύεται από τις επιπτώσεις της γενικής αναισθησίας.

Ο χειρουργός ογκοπλαστικής μαστού διενεργεί τόσο την αφαίρεση του όγκου, όσο και την επανορθωτική αποκατάσταση και μπορεί να προτείνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες στον έτερο μαστό, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Οι ενέργειες αυτές είναι η μειωτική, η προσθετική, η ανόρθωση μαστού, καθώς και συνδυασμός τους.

Ρωτήστε τον γιατρό

Διαβάστε επίσης